رنگِ چایی ترینِ فنجان ها
هیجانی میان دندان ها
صحبت برگ و قطره ی باران
پخش پاییز در خیابان ها

وحید تیلکی

Advertisements