غزل غزل بخند
تا روز، مثنوی شود و
شب، رباعی.

غزل غزل بخند
و در تقویم هر سال مان
منظومه ی بهار را مکرر کن…

سحر مهربون

Advertisements

زمان
جایی در میان بوسه ها و خنده هایت
ایستاده است
و زمین
درست همین گوشه
کنار همین سنگ قبر
دراز کشیده است و
بهارهایش را
برای ابد
از یاد برده است
حالا به آسمان بگو
هر قدر میخواهد ببارد

سحر مهربون