در دشت
جایی نوشتم
تو هم بودی
ساعتی گذشت
تاج کاج
سایه افکند بر حرف اول تو
دیگر اکنون وهم بودی

 آریان فلا

Advertisements

در دشت
جایی نوشتم
تو هم بودی
ساعتی گذشت
تاج کاج
سایه افکند بر حرف اول تو
دیگر اکنون وهم بودی

 

آریان فلا

در نقش خیال کلبه ام
تصویر کسی است که در بداهه نیست شد
و سال روز مرگش
گوسفندان چریدند
در دشتی بهشتی
بهشت کجاست؟
بهشت نقش مرگ بر سینه مومنان است
بهشت وعده تصویر کسی است
که چرخ را
که موش را
که موش را در چرخش چرخ گذاشت