زلزله – بوشهر – 19 فروردین 92

گاه چمدان نبسته
بايد به سفر بروي
آن هم نه از در
از لابه لاي ديوارها…
و اشك هايي كه پشت سرت جاري ست
براي آن كه ديگر برنمي گردي…
ديوارها با رفتنت كوتاه مي شوند
و خاطره ها
به بغض مي نشينند…گاه چمدان نبسته
بايد بلرزي
كه سوت قطار را نزده اند
اما تو را دارد مي برد
تنها با تنهاياني
كه بليط پروازشان
سقف خانه هايشان است
همان كه هر شب
روياهايشان را قبل از خواب به آن آويزان مي كردند……….

………………………………………………ميرابوالقاسمي

Advertisements