يك حبّه قند

اين قهوه اىِ چشمت ،
اين چاىِ عصرگاهى ،
اين عاشقانه آيا ،
يك قند كم ندارد ؟!

لختى بخند ، بانو ؛
– شيرين و ناب و تازه –
يك حبّه قند ، انگار ؛
يك حبّه قند ، انگار …

رضا قاری‌زاده

Advertisements

رنگِ چایی ترینِ فنجان ها
هیجانی میان دندان ها
صحبت برگ و قطره ی باران
پخش پاییز در خیابان ها

وحید تیلکی